Promocje

Pompa obiegowa NMT SMART 25/80-180 Pompa obiegowa NMT SMART 25/80-180 1 537,50 zł 1 685,10 zł

Producenci

Waluty

Zaloguj się

Newsletter

Zapisz się do newslettera i otrzymuj informacje o promocjach i nowościach!

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.BARTOSZSKLEP.PL 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy www.bartoszsklep.pl (zwany dalej „Sklepem”) działa pod adresem internetowymi: www.bartoszsklep.pl, zwanym dalej „Stroną internetową”. Prowadzony jest przez Firmę Bartosz Sp.j. Bujwicki, Sobiech z siedzibą w Białymstoku 15-399 ul. Sejneńska 7 wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodardczy pod numerem KRS: 0000015893, NIP: 542-020-36-46, REGON: 002333830.

Sklep prowadzi sprzedaż urządzeń z branży sanitarnej za pośrednictwem sieci internet.

Klientem sklepu może być osoba fizyczna („Konsument”), osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, posiadająca pełną zdolność do dokonywania czynności prawnych (zwana dalej „Klientem”).

Akceptacja niżej zamieszczonego regulaminu jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy kupna-sprzedaży między Sprzedającym a Konsumentem/Klientem. Treść Regulaminu jest obowiązująca dla obu stron, zgodnie z brzmieniem z dnia złożenia przez Klienta zamówienia. Poprzez złożenie zamówienia Klient oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje jego treść. Akceptacji dokonuje się poprzez potwierdzenie założenia zamówienia.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności: Ustawy z dn. 23.04.1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93, z póź. zmianami), Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z póź. zmianami), Ustawy z dn. 27.07.2002r. O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176, z póź. zmianami).

Konsument/Klient może dokonać jednorazowej rejestracji swoich danych w Sklepie i posługiwać się uzyskanym identyfikatorem i hasłem podczas każdorazowego późniejszego korzystania ze Sklepu. Rejestracja odbywa się na Stronie internetowej w opcji „Zarejestruj się”. W celu rejestracji wymagane jest podanie unikalnego identyfikatora – może to być tzw. Login lub adres e-mail, oraz hasła i szczegółowych danych osobowych/firmowych. Przy czym, Konsument/Klient ponosi wszelką odpowiedzialność za transakcje wykonane z wykorzystaniem danych niezbędnych do uwierzytelnienia w Sklepie. Podawane przez Konsumenta/Klienta dane przy rejestracji muszą być zgodne ze stanem faktycznym, Sklep ma prawo zweryfikować otrzymane informacje. Podanie przez Konsumenta/Klienta danych jest dobrowolne.

Konsument/Klient może również korzystać ze Sklepu bez konieczności rejestracji danych.

Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

 

 

§2 POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH

Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb Sklepu, w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży / usługi. Dane osobowe są gromadzone i przechowywane z należytą starannością i chronione przed dostępem nieuprawnionych osób, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 1997r. nr 133 poz. 883 z późn. zmianami), Klient ma prawo wglądu do swoich danych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

Administratorem zbioru danych osobowych Klienta przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest Firma Bartosz Sp.j. Bujwicki, Sobiech z siedzibą w Białymstoku (15-399) przy ul. Sejneńskiej 7.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja usług, w tym wykonanie umowy i sprzedaż produktów, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług. Dane osobowe mogą być także przetwarzane w innych celach, na które użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności może to być zgoda na otrzymywanie korespondencji i informacji handlowych dotyczących produktów i usług własnych Administratora przesyłanych drogą elektroniczną i telefoniczną. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w niezbędnym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji usług.

Administrator dokłada niezbędnych starań by chronić dane osobowe Klientów przed dostępem do nich osób nieuprawnionych. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym podmiotom. Administrator może powierzyć dane innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora oraz podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane osobowe mogą być udostępniane także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. Dane osobowe przechowywane do czasu przedawnienia możliwych roszczeń. Dane związane z rachunkiem/fakturą w zakresie dokonanych zakupów przetwarzane będą do czasu upływu terminu zobowiązania podatkowego oraz do czasu przedawnienia możliwych roszczeń lub zakończenia okresu gwarancyjnego. Dane osoby, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w konkretnych celach, np. wskazanych działań marketingowych, są przechowywane do momentu wycofania zgody.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich zmiany, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich danych. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem:

 • mailowo na adres: marketing@bartosz.com.pl
 • pocztą tradycyjną na adres Firma Bartosz Sp. Bujwicki, Sobiech, ul. Sejneńska 7, 15-399 Białystok

 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania jej danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji usług/umowy.

Sklep internetowy www.bartoszsklep.pl wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez Klienta lub inną osobę fizyczną. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik serwisu, korzysta ze stron internetowych serwisu. Pliki Cookies umożliwiają:

 • utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
 • dostosowanie i optymalizację serwisu do potrzeb Klientów oraz innych osób korzystających z serwisu,
 • tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu,
 • personalizacji przekazów marketingowych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu.

 

W serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięcia okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik/Klient korzysta z serwisu internetowego na określony czas. Użytkownik serwisu może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.

 

 

§3 ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

Znajdujące się na stronie internetowej Sklepu informacje o towarach i usługach stanowią zaproszenie dla Konsumenta/Klienta do złożenia oferty kupna (w dalszej części zwanej „Zamówieniem”) określonej ilości danego towaru po określonej cenie - nie stanowią jednak oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowane informacje były jak najlepszym odzwierciedleniem stanu rzeczywistego, jednak z uwagi na fakt, iż informacje są cytowane z materiałów dostarczanych przez producenta lub dystrybutora, Sprzedający nie może wykluczyć błędów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Konsument/Klient powinien zwrócić się o dodatkowe informacje i wyjaśnienia do Sklepu. Informacje są udzielane telefonicznie: (85) 745 57 12 w. 11, 12, e-mail: bartoszsklep@bartoszsklep.pl , od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Sklepu t.j. 8-16.

Ceny prezentowane na stronie internetowej są wyrażone w polskich złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT - cena brutto. Ceny nie zawierają kosztu przesyłki, odbioru lub dostawy. Cena przesyłki, odbioru lub dostawy ustalana jest indywidualnie dla każdego zamówienia, wysokość jest uzależniona m.in. od wagi, wartości, daty realizacji, dostępności towaru i sposobu realizacji dostawy i jej wysokość jest podawana w momencie składania Zamówienia.

Zamówienie można składać na Stronie internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24h na dobę. Poprzez złożenie zamówienia rozumie się wykonanie przez Konsumenta/Klienta wszystkich wymienionych czynności: wprowadzenie zamawianych produktów do Koszyka poprzez Kliknięcie „do koszyka”, wypełnienie wszystkich wymaganych formularzem danych (ewentualnie zarejestrowanie konta Konsumenta/Klienta), wysłanie zamówienia do Sklepu, potwierdzenie złożonego zamówienia poprzez odpowiedź na wiadomość automatycznie wygenerowaną przez sklep internetowy - treść odpowiedzi: "potwierdzam złożone zamówienie".

Potwierdzenie zamówienia o którym mowa w pkt. 3 powinno nastąpić nie później niż 24h po otrzymaniu e-mailem specyfikacji Zamówienia, w przeciwnym wypadku zamówienie będzie anulowane.

Zawarcie umowy kupna-sprzedaży następuje w momencie otrzymania przez Konsumenta/Klienta e-maila ze Sklepu z informacją o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Zapis powyższy nie dotyczy zamówień składanych za pośrednictwem sieci internet z odbiorem i płatnością w siedzibie sklepu. W przypadku odbioru i płatności w siedzibie - zawarcie umowy następuję w dniu odbioru i płatności za towar.

 

 

§4 REALIZACJA UMOWY SPRZEDAŻY I DOSTAWA

 1. Sklep może uzależnić realizację Zamówienia od wcześniejszego podania przez Konsumenta/Klienta numeru telefonu, umożliwiającego weryfikację prawdziwości danych.
 2. Sklep może odmówić realizacji Zamówienia, którego prawdziwości bądź rzetelności nie udało się potwierdzić.
 3. Sklep może odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji lub przesunięcia realizacji w czasie w przypadku niedostępności zamówionego towaru u dostawców.
 4. Realizacja Zamówień spoza terytorium RP wymaga odrębnych ustaleń z pracownikami Sklepu.
 5. Realizacja zamówień nietypowych jest każdorazowo indywidualnie ustalana z Konsumentem/Klientem.
 6. Realizacja umowy kupna-sprzedaży jest uzależniona od wyboru i realizacji sposobu zapłaty ceny przez Konsumenta/Klienta. Zapłata może być dokonana w jeden z następujących sposobów: za pobraniem (zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze towaru), gotówką w kasie Sklepu (płatne przy odbiorze osobistym), przedpłatą przelewem na rachunek bankowy (po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sklepem, na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy).
 7. Dostawa towaru powinna nastąpić w ciągu 14 dni od zawarcia umowy kupna-sprzedaży i spełnieniu warunków pkt. 5. W indywidualnych przypadkach czas realizacji dostawy może być wydłużony, jednakże zawsze po uzgodnieniu tego faktu z Kupującym.
 8. Zamówione towary mogą być dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej, transportem własnym Sklepu lub odbierane osobiście. Cena dostawy lub odbioru osobistego ustalana jest zgodnie z § 3 pkt.2
 9. Odbiór osobisty jest możliwy w siedzibie Sklepu, po wcześniejszym otrzymaniu e-maila informującego, że zamówienie jest „gotowe do odbioru”, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-16. W szczególnych przypadkach Sprzedający dopuszcza możliwość indywidualnego umówienia się na odbiór osobisty poza dniami i godzinami podanymi wyżej. Wymaga to jednak każdorazowo telefonicznego umówienia się. Zamówienie należy odebrać nie później niż siódmego dnia od złożenia. Zamówienie nieodebrane w tym terminie zostaje anulowane przez Sklep.
 10. Odbiór osobisty w siedzibie firmy dla zamówień złożonych przez Klientów i opłacany gotówką - jest bezpłatny.

 

 

§5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

Zgodnie Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z póź. zmianami), kupujący dokonujący zakupu jako Konsument (t.j. jako osoba fizyczna nabywająca towar do celów nie związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową) i zawierający umowę kupna-sprzedaży na odległość, ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od dnia wydania rzeczy, składając stosowne oświadczenie woli na piśmie i zwracając towar w stanie niezmienionym. Zapis powyższy nie dotyczy sytuacji, w której zamówienie zostało złożone przez stronę www, ale odbiór i płatność nastąpiła w siedzibie sklepu. Odbiór i płatność w sklepie wykluczają z natury instytucję "umowy zawieranej na odległość" - jest to stanowisko i orzecznictwo Urzędu Ochrony Konkurencji i konsumenta.

Konsument ma prawo do zwrotu towaru jedynie w stanie niezmienionym. Oznacza to, że towar musi być kompletny, z dowodem zakupu, w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi akcesoriami, nie może nosić śladów użytkowania, nie może być uszkodzony, musi nadawać się do dalszej odsprzedaży i być w takim samym stanie jak w dniu zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Do towaru musi też być dołączone pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży (kliknij by pobrać formularz zwrotu towaru).

W przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży towar powinien być dostarczony do Sklepu na koszt i ryzyko Konsumenta.

Wraz ze zwrotem towaru Konsument powinien poinformować Sklep o sposobie odebrania należności zapłaconej za towar (w innym razie zwrot nastąpi przelewem na konto, z którego wpłynęła wpłata za towar w terminie 30 dni od otrzymania przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy).

 

 

§6 RĘKOJMIA, NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ, GWARANCJA, POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

 1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta. Na dostarczonej Państwu karcie gwarancyjnej znajduje się wykaz adresów autoryzowanych serwisów, które przeprowadzą naprawy gwarancyjne.

Pomimo dołożenia wszelkich starań aby publikowane na stronie informacje były aktualne nie gwarantujemy, że dane nie zawierają braków lub błędów, które nie mogą być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed podjęciem decyzji o zakupie prosimy o kontakt ze sprzedawcą.

 

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Zaufane Opinie

KreoCEN

Sklep jest w trybie podglądu
{nocache:d6a8896b91622bdb1e91ebfe8ab9de08#0}
Sklep internetowy Shoper.pl